Rodo

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, obejmujących Pani/Pana dane kontaktowe oraz zajmowane stanowisko, podawanych w związku ze współpracą handlową prowadzoną z firmą Handlową Brawo Sylwia Andrzejewska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Fabryczna 14 nip 9730186039 (zwana dalej „Administrator”).

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Zielona Góra 65-65-410 ul. Fabryczna 14 drogą mailową na adres e-mail: l, lub telefonicznie zamowienia@brawofirany.pl nr +48 68 4519246 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania umowy, która jest podstawą współpracy handlowej z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również rozwoju dalszej współpracy handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe udostępniane są firmie księgowej, firmie kurierskiej a także podmiotom zajmującymi się obsługą informatyczną Administratora.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

5.1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art, 15 RODO),

5.2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art, 16 RODO),

5.3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

5.4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

5.5 przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie będzie w oparciu o Pani/Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszej informacji będą przechowywane przez okres trwania współpracy handlowej

i okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.